Эхлэл     Паспортын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх

Паспортын мэдээллийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

▪ Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт

▪ Шинэ болон хуучин гадаад паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын  хамт 

▪ Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх, итгэмжлэх;

▪ Шаардлагатай бусад баримт бичиг;

▪ Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

▪ Мэдүүлгийн хуудас. 

Санамж

 

Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас дээш хоногийн өмнө хэлбэр төрөл өөрчлөх хүсэлт гаргана.

Шийдвэрлэх хугацаа:

Энгийн - Ажлын 5 хоног
Яаралтай – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 15.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 30.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 21.000₮
Гүйлгээний утга: "ОСЗ 1 хүн"

 

Нийт:
Энгийн үйлчилгээ – 46.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 61.000₮

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар