Эхлэл     B1-1 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

B1-1 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, үндсэн B1 иргэнтэй ямар хамааралтай болох, оршин суух зөвшөөрөлд сунгалт хийлгэх үндэслэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад байх хугацаа зэргийг дурдах);
  • Үндсэн B1 иргэний паспортын хуулбар;
  • Гадаадын иргэний паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн хуулбар;
  • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
  • Гэрлэлтийн, төрсний, үрчлэлтийн гэрчилгээ, лавлагаа зэрэг нотлох баримт бичгийг албан ёсны орчуулгын хамт;
  • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
  • Мэдүүлгийн хуудас. 

Санамж

 

  • Оршин суух зөвшөөрөл нь үндсэн В1 иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар сунгагдана.
  • Оршин суух зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа дуусахаас ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 72.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 144.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮ (Үнэмлэх шинээр хэвлэх бол 21.000₮)
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 82.000₮ / 93.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 154.000₮ / 165.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах