Эхлэл     Цагаачлах төрөл

G-1 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

▪ Уригч иргэний өргөдөл;

▪ Оршин суугаа хаягийн талаарх сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;

▪ Гадаадын иргэний паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт (паспортын хүчинтэй хугацаа 180 хоногоос доошгүй байна);

▪ 3.5x4.5 см хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг;

▪ Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

▪ Мэдүүлгийн хуудас.

Санамж

 

▪ “Хамаарал бүхий этгээд” гэж гадаадын иргэний эхнэр, нөхөр, хүүхэд /18 хүртэл насны/,  хамтран амьдрагч, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эхийг гэрчлэх баримт бүхий гадаадын иргэнийг хэлнэ.

▪ Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.

▪ Оршин суух зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзсан тохиолдолд тухайн оршин суух төрлөөр 1 жилийн дараа дахин хүсэлт гаргаж болно. 

▪ Албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар хамаарал бүхий этгээдийн тус улсад оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа тодорхойлогдох бөгөөд уг хугацаа нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 27.1-д заасан хугацаанаас илүүгүй байна.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн - 30 хоног
 

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"


Гүйлгээний утга: ОСЗ сунгах 1 хүн
Энгийн үйлчилгээ -72.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)
Гүйлгээний утга: ОСЗ сунгах 1 хүн 
Энгийн үйлчилгээ -10.000₮/ 21000₮

 

Нийт:

Энгийн үйлчилгээ -72.000₮
Үнэмлэх: Шинэчлэх шаардлагагүй-10.000₮

                        Шинэчлэх шаардлагатай-21.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

 

Цахимаар үйлчилгээ авах