Эхлэл     Оршин суух хэлбэр өөрчлөх хүсэлт гаргах

Оршин суух зөвшөөрлийн хэлбэр өөрчлөх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

▪ Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт, хувийн иргэний хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр солих, зорилго, шаардлага, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);

▪ Шилжих хэлбэрийн оршин суух зөвшөөрөл шинээр мэдүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх.

▪ Хүсэлтийг өөрийн биеэр ирж мэдүүлэх

Санамж

 

Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас дээш хоногийн өмнө хэлбэр төрөл өөрчлөх хүсэлт гаргана.

Оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр, төрөл өөрчлөхөд дараах зарчмыг баримтална:

  • Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэрийг өөрчлөхгүй
  • Хөдөлмөр эрхлэх оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр, төрлийг Хөрөнгө оруулах хэлбэрээс бусад оршин суух хэлбэр, төрөлд шилжүүлэхгүй.
  • Эцэг, эхийн хамт амьдардаг, шууд асрамжид байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдийг насанд хүрэхэд нь оршин суух хэлбэрийг өөрчилж өөрийн статусд тохирох оршин суух хэлбэрт шилжүүлнэ.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг насанд хүрэхэд нь оршин суух хэлбэр, төрлийг өөрчлөхийг шаардахгүй.

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн - Ажлын 5 хоног
Яаралтай – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк: 1320000052)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 72.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 144.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Хүлээн авах данс: (Голомт банк-2205140728)

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮
Гүйлгээний утга: "ОСЗ 1 хүн"

 

Нийт:
Энгийн үйлчилгээ – 82.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 154.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар