Эхлэл     Оршин суух хэлбэр өөрчлөх хүсэлт гаргах

Оршин суух зөвшөөрлийн хэлбэр өөрчлөх хүсэлт гаргах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт, хувийн иргэний хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр солих, зорилго, шаардлага, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Шилжих хэлбэрийн оршин суух зөвшөөрөл шинээр мэдүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх.
 • Хүсэлтийг өөрийн биеэр ирж мэдүүлэх

Санамж

 

 • Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас дээш хоногийн өмнө хэлбэр төрөл өөрчлөх хүсэлт гаргана.
 • Оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр, төрөл өөрчлөхөд дараах зарчмыг баримтална.
  • Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэрийг өөрчлөхгүй
  • Хөдөлмөр эрхлэх оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний оршин суух хэлбэр, төрлийг Хөрөнгө оруулах хэлбэрээс бусад оршин суух хэлбэр, төрөлд шилжүүлэхгүй.
  • Эцэг, эхийн хамт амьдардаг, шууд асрамжид байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдийг насанд хүрэхэд нь оршин суух хэлбэрийг өөрчилж өөрийн статусд тохирох оршин суух хэлбэрт шилжүүлнэ.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг насанд хүрэхэд нь оршин суух хэлбэр, төрлийг өөрчлөхийг шаардахгүй.

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ– Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 1320000052)
Хүлээн авагчийн нэр: ГАДААДЫН ИРГЭН, ХГАЗАР
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн мөнгөн дүн: щ
            Энгийн үйлчилгээ - 135.000₮

            Яаралтай үйлчилгээ - 255.000₮

Гүйлгээний утга: Оршин суух зөвшөөрөл /хүний тоо, гадаадын иргэний регистрийн дугаар/

САНАМЖ: Та төлбөрөө төлөхдөө хянамгай хандана уу. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруугаас болж төлбөр илүү төлсөн тохиолдолд  буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авах данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагчийн нэр: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн:  1 хүн - 21.000₮ 
Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 156.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 276.000₮

                   /Ангилал сольсон тэмдэгтийн хураамж нэмэгдэнэ/

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар