Эхлэл     Визийн ангилал, төрөл, хугацаа

Визийн ангилал, төрөл, хугацаа

Монгол Улсын визийн ангилал, төрөл, хугацаа

 

Монгол Улсын виз” гэж эрх бүхий байгууллагаас олгосон Монгол Улсын хилээр нэвтрэх, Монгол Улсад тодорхой хугацаанд байх зөвшөөрлийг хэлнэ. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсад нэвтрэх гадаадын иргэн Монгол Улсын виз (цаашид “виз” гэх)-ийг зохих журмын дагуу авсан байна. Визийг хүчин төгөлдөр паспорт буюу паспортыг орлох баримт бичигтэй гадаадын иргэнд олгоно.

 

 

Виз нь хэвлэмэл болон цахим хэлбэртэй байж болно.

 

Виз нь орох, дамжин өнгөрөх зориулалттай, Монгол Улсын хилээр нэвтрэх зорилгыг агуулсан ангилалтай, нэг, хоёр, олон удаагийн гэсэн төрөлтэй байна. Гадаадын иргэн виз авсан нь түүнийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх баталгаа болохгүй.

 

Монгол Улсын визийн ангилалууд 
Визийн ангилал
1 A1 Албан хэргийн зорилгоор Албан паспорттай бөгөөд албан хэргээр зорчих гадаадын иргэн, Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын шугамаар ирэх албан болон энгийн паспорттай  гадаадын иргэн, цэнхэр өнгийн лесе пасе бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан, албан тушаалтан
2 A1-1 Албан паспорттай бөгөөд албан хэргээр зорчих гадаадын иргэн, Монгол Улсад суугаа гадаад улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрын шугамаар ирэх албан болон энгийн паспорттай  гадаадын иргэн, цэнхэр өнгийн лесе пасе бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтан, албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээд
3 A2 Гадаад улсын болон олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтан
4 A2-1 Гадаад улсын болон олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын ажилтны хамаарал бүхий этгээд
5 A3 Гасгийн газар хоорондын, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон улсын байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэн
6 A3-1 Засгийн газар хоорондын, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон улсын байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
7 B1 Хөрөнгө оруулагч Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч
8 B1-1 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн хамаарал бүхий этгээд
9 B2 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон гадаадын иргэн
10 B2-1 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, гүйцэтгэх удирдлагаар томилогдсон гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
11 B3 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдлагаар ажиллах гадаадын иргэн
12 B3-1 Гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газрын удирдлагаар ажиллах гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
13 C1 Хөдөлмөр эрхлэгч Барилга угсралт, зам, гүүр, бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
14 C1-1 Барилга угсралт, зам, гүүр, бүтээн байгуулалтын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
15 C2 Шинжлэх ухаан, боловсрол, мэдээллийн технологийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
16 C2-1 Шинжлэх ухаан, боловсрол, мэдээллийн технологийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
17 C3 Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрчим хүчний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
18 C3-1 Геологи, уул уурхай, газрын тос, эрчим хүчний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
19 C4 Санхүү, эдийн засаг, эрх зүйн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
20 C4-1 Санхүү, эдийн засаг, эрх зүйн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
21 C5 Соёл урлаг, спортын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
22 C5-1 Соёл урлаг, спортын салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
23 C6 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт  ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
24 C6-1 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
25 C7 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
26 C7-1 Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
27 C8 Эрүүл мэндийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
28 C8-1 Эрүүл мэндийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
29 C9 Хүмүүнлэгийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
30 C9-1 Хүмүүнлэгийн салбарт ажиллахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
31 C10 Өрхийн хэрэгцээнд зориулсан асаргаа, үйлчилгээний чиглэлээр ажиллахаар ирэх гадаадын иргэн
32 C11 Тээврийн салбарт ажиллах болон экспортын ачаа тээвэрлэх гадаадын иргэн
33 E1 Суралцах зорилгоор Ерөнхий боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
34 E2 Дээд боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
35 E2-1 Дээд боловсролын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
36 E3 Монгол хэл, түүх, соёлын болон бусад чиглэлээр мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад суралцахаар ирэх гадаадын иргэн
37 E4 Төрийн өмчит хуулийн этгээд болон эрдэм шинжилгээний байгууллагад дадлага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэн
38 E5 Инновацийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэн
39 E5-1 Инновацийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийхээр ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
40 F1 Гэр бүлийн зорилгоор Монгол Улсын иргэнтэй гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэн 
41 F1-1 Монгол Улсын иргэнтэй гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэний эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, хүүхэд
42 F2 Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн
43 F2-1 Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
44 F3 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэн
45 F3-1 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
46 G Цагаачлах зорилгоор Цагаач
47 G-1 Цагаачийн хамаарал бүхий этгээд
48 H1 Хувийн зорилгоор Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсхүл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан гадаадын иргэн
49 H1-1 Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан, эсхүл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
50 H2 Монгол Улсын харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэн
51 H2-1 Монгол Улсын харьяатаас гарахгүйгээр гадаад улсын харьяат болсон иргэний хамаарал бүхий этгээд
52 H3 Хувийн бусад зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
53 J Шашны зорилгоор Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
54 J-1 Шашны үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор ирэх гадаадын иргэний хамаарал бүхий этгээд
55 K1 Түр ирэгч Ажил хэргийн шугамаар ирэх гадаадын иргэн
56 K2 Жуулчлах зорилгоор ирэх гадаадын иргэн
57 K3 Хил орчмын жуулчин
58 K4 Соёл урлаг, спортын тэмцээн уралдаан, арга хэмжээнд оролцох, кино, контент бүтээхээр ирэх гадаадын иргэн
59 K5 Импортын ачаа болон зорчигч тээвэрлэх гадаадын иргэн
60 K6 Дамжин өнгөрөх гадаадын иргэн
61 K7 Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр тохиролцсоны дагуу харилцан адил нөхцөлөөр хөдөлмөр эрхлэх боломж бүхий богино хугацааны жуулчлалын хөтөлбөрт хамрагдан ирэх гадаадын иргэн
62 K8 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахаар  ирэх гадаадын иргэн
       
Визийн хугацаа 
Визийн төрөл Байх хугацаа/Хүчинтэй хугацаa 
1 Нэг болон хоёр удаагийн орох, дамжин өнгөрөх виз 90 хүртэл хоног/ 150 хоног
2 Олон удаагийн виз /Түр ирэгчийн/ 30 хүртэл хоног/ 183 болон 365 хоног
3 Бүх төрлийн дамжин өнгөрөх виз 10 хүртэл хоног/ 150 хоног
4 Хил орчмын жуулчинд олгох өдрийн виз 3 хүртэл хоног/ 150 хоног