Эрхэм зорилго, алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл

Эрхэм зорилго

 

Хүний эрх, үндэсний эрх ашгийг дээдэлж, олон улсын жишигт хүрсэн нээлттэй, хариуцлагатай төрийн үйлчилгээг явуулах

 

Алсын хараа

 

Олон улсын жишигт нийцсэн, нээлттэй, цахим дэвшилтэт технологи бүхий хариуцлагатай төрийн алба болох

Тэргүүлэх чиглэл

 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг олон улсын жишигт хүргэх

Олон улсын болон гадаад орны ижил төстэй байгууллагатай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

Нээлттэй, ил тод, шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй ажил, үйлчилгээ үзүүлэх