Эхлэл     Суралцагчийн төрөл

E2 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл хүсэх

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад байх зорилго, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ;
 • Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг өнгөтөөр;
 • Монгол Улсын виз, хилээр нэвтэрсэн штамп дарагдсан хуудас;
 • Цээж зураг (cүүлийн 6 сард авахуулсан, 3.5см x 4.5см хэмжээтэй, өнгөт)
 • Элсэлтийн тушаал, сургалтын гэрээ, сургалтын төлбөр төлсөн баримт г.м;
 • Оршин суугаа хаягийн талаарх сум, хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
 • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэх;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

Санамж

 

 • Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлтээ гадаадын иргэн тус улсын хил нэвтэрсэн өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гаргана.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг 1 хүртэл жилээр олгоно.
 • Албан болон хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан гадаадын иргэнийг шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэхийг шаардаж болно. 
 • Оршин суух зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд 90 хоногийн дараа дахин хүсэлт гаргаж болно.
 • Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт зөвшөөрөгдөж, хэвлэгдсэн талаар мэдээлэл авсан хүсэлт гаргагч гадаадын иргэн, хуулийн  этгээд нь оршин суух үнэмлэхээ авахаар ирэхдээ визийн зөвшөөрөл, оршин суух зөвшөөрөл хүсэх үед гаргасан албан хүсэлт /өргөдөл/-ийг эх хувиар авч ирж, хураалгана.

 • Оршин суух үнэмлэхийг олгохдоо гадаадын иргэн нь өөрийнхөө хүчин төгөлдөр бичиг баримт, иргэн, хуулийн этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь байгууллагаас олгосон итгэмжлэлийг эх хувиар, өөрийн хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хамт авч ирж, оршин суух үнэмлэхийг хүлээн авна.  

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 10 хоног
Яаралтай үйлчилгээ– Ажлын 8 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Төрийн сан, 100071400941)
Хүлээн авагчийн нэр: "Дд.Хэ.Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо" /xxxx-xxx-xxxx/
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн мөнгөн дүн: 
              Энгийн үйлчилгээ - 45.000₮

              Яаралтай үйлчилгээ - 90.000₮

 

САНАМЖ: Та төлбөрөө төлөхдөө хянамгай хандана уу. Үйлчлүүлэгч өөрийн буруугаас болж төлбөр илүү төлсөн тохиолдолд  буцаан олгохгүй болохыг анхаарна уу.
 

Оршин суух үнэмлэхний хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан , 100900012003)

Хүлээн авагч: "Гадаадын иргэн, ХГазар"

Гүйлгээний дүн:  1 хүн – 7$ /тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар/
Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 45.000₮ + 7$
Яаралтай үйлчилгээ – 90.000₮ + 7$

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах