Эхлэл     C10 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

C10 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад ямар ямар төрлийн хөдөлмөр эрхлэх, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Ажлын байрны тодорхойлолт;
 • Паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн хуулбар хувь;
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон зөвшөөрөл;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт (6 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар сунгалт хийлгэх тохиолдолд);
 • Оршин суух үнэмлэх (эх хувь)
 • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 • Мэдүүлгийн хуудас (6 сар болон түүнээс дээш хугацаагаар сунгах тохиолдолд);

Санамж

 

 • Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
 • Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон түүний эрх олгосон байгууллагын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг харгалзан оршин суух зөвшөөрлийг  тухай бүр 1 хүртэл жилээр сунгана.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 72.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 144.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮ (Үнэмлэх шинээр хэвлэх бол 21.000₮)
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 82.000₮ / 93.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 154.000₮ / 165.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах