Эхлэл     C2 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

C2 төрлийн оршин суух хугацаа сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Үйл ажиллагааны чиглэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад ямар ямар төрлийн хөдөлмөр эрхлэх, хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Ажлын байрны тодорхойлолт;
 • Паспорт болон паспортыг орлох баримт бичиг өнгөтөөр;
 • Цээж зураг (cүүлийн 6 сард авахуулсан, 3.5см x 4.5см хэмжээтэй, өнгөт
 • Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон зөвшөөрөл;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт (6 сар ба түүнээс дээш хугацаагаар сунгалт хийлгэх тохиолдолд);
 • Оршин суух үнэмлэх (эх хувь)
 • Хүсэлт гаргаж буй ажилтанд тухайн байгууллагаас олгосон итгэмжлэх, ажлын газрын үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Шаардлагатай бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
 • Мэдүүлгийн хуудас (6 сар болон түүнээс дээш хугацаагаар сунгах тохиолдолд);

Санамж

 

 • Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
 • Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв болон түүний эрх олгосон байгууллагын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг харгалзан оршин суух зөвшөөрлийг  тухай бүр 1 хүртэл жилээр сунгана.
 • Оршин суух зөвшөөрлийн хүсэлт зөвшөөрөгдөж, хэвлэгдсэн талаар мэдээлэл авсан хүсэлт гаргагч гадаадын иргэн, хуулийн  этгээд нь оршин суух үнэмлэхээ авахаар ирэхдээ оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах үед гаргасан албан хүсэлт /өргөдөл/-ийг эх хувиар авч ирж, хураалгана.

 • Оршин суух үнэмлэхийг олгохдоо гадаадын иргэн нь өөрийнхөө хүчин төгөлдөр бичиг баримт, иргэн, хуулийн этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь байгууллагаас олгосон итгэмжлэлийг эх хувиар, өөрийн хүчин төгөлдөр бичиг баримтын хамт авч ирж, оршин суух үнэмлэхийг хүлээн авна. 

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 10 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 8 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авах данс: (Төрийн сан, 100071400941)
Хүлээн авагчийн нэр: "Дд.Хэ.Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"
Энгийн үйлчилгээ - 87.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 174.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан , 100900012003)

Хүлээн авагч: " Гадаадын иргэн, ХГазар "

Гүйлгээний дүн: 1 хүн – 7$ /тухайн өдрийн Монгол банкны ханшаар/
Гүйлгээний утга: "Цахим хүсэлтийн 11 оронтой тоо"

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

Цахимаар үйлчилгээ авах