Эхлэл     E5 ангиллын оршин суух хугацаа сунгах

E5 ангиллын оршин суух хугацаа сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

  • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт (Оршин суух зөвшөөрөлд сунгалт хийлгэх үндэслэл, гадаадын иргэний Монгол Улсад байх хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй дурдах);
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ;
  • Гадаадын иргэний паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн хуулбар;
  • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
  • Шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг (судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын явц г.м;)
  • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
  • Мэдүүлгийн хуудас (6 сар болон түүнээс дээш хугацаагаар сунгах тохиолдолд);

Санамж

 

  • Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 5-аас доошгүй хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.
  • Оршин суух зөвшөөрлийг тухай бүр 3 хүртэл жилээр сунгана. 

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - Ажлын 5 хоног
Яаралтай үйлчилгээ – Ажлын 3 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 72.000₮
Яаралтай үйлчилгээ  – 144.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮ (Үнэмлэх шинээр хэвлэх бол 21.000₮)
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 82.000₮ / 93.000₮
Яаралтай үйлчилгээ – 154.000₮ / 165.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар