Эхлэл     Цагаачлах төрөл

G төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Бүрдүүлэх баримт жагсаалт

 

 • Өргөдөл;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 • Гадаадын иргэний паспорт болон паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт;
 • 3.5x4.5 см хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг;
 • 18 нас хүрч байгаа гадаадын иргэн бол гурван үеийн намтар (өөрийн, эхнэр/нөхөр, эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эхийн);
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Мэдүүлгийн хуудас.

Санамж

 

 • Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг тухай бүр 2 хүртэл жилээр сунгана.
 • Монгол Улсад төрсөн гадаадын иргэний цагаачлан оршин суух зөвшөөрлийг тухай бүр 3 хүртэл жилээр сунгаж болно.
 • Цагаачлан оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэний 18 хүртэлх насны хүүхдийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа нь түүний эцэг, эх, асран хамгаалагчийн оршин суух зөвшөөрлийн хугацаагаар тодорхойлогдоно.
 • Монгол Улсад цагаачлан оршин суух зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн жилд 180 хоногоос дээш хугацаагаар тус улсын нутаг дэвсгэрт байгаагүй бол гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь цагаачлах зөвшөөрлийг хүчингүй болгож болно.
 • Цагаачлан оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн тус улсаас гарах тохиолдолд 72-оос доошгүй цагийн өмнө зорчих улс, хугацаа, зорилгоо цахим эсхүл бичгэн хэлбэрээр гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад мэдэгдэнэ.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:


Энгийн - 30 хоног
 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"


Гүйлгээний утга: ОСЗ сунгах 1 хүн
Энгийн үйлчилгээ -72.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"
Гүйлгээний утга: ОСЗ сунгах 1 хүн 
Энгийн үйлчилгээ -10.000₮/ 21000₮ (Үнэмлэх шинэчлэх шаардлагатай эсэхээс хамаараад)

 

Нийт төлбөр:

Энгийн үйлчилгээ -82.000₮/ 93.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар

 

 

Цахимаар үйлчилгээ авах