Эхлэл     Хувийн зорилгоор

H3 төрлийн оршин суух зөвшөөрөл сунгах

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Өргөдөл;
 • Уригч иргэний баримт бичгийн хуулбар;
 • Баг, хорооны засаг даргаас авсан оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Гадаадын иргэний паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичгийн эх хувийг, хуулбарын хамт;
 • 3.5x4.5 см хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг;
 • 18 хүртэлх насны гадаадын иргэн бол эцэг, эх, асран хамгаалагчийн баримт бичгийн хуулбар;
 • Шаардлагатай тохиолдолд бусад баримт бичиг;
 • Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;
 • Мэдүүлгийн хуудас.

 

Санамж

 

 • Монгол Улсад хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтээ хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргана.
 • Оршин суух зөвшөөрлийг тухай бүр 1 хүртэл жилээр сунгана.
 • Оршин суух зөвшөөрөл олгох, сунгахаас татгалзсан тохиолдолд тухайн оршин суух төрлөөр 1 жилийн дараа дахин хүсэлт гаргаж болно.

 

Шийдвэрлэх хугацаа:

 

Энгийн үйлчилгээ - 30 хоног

 

Тэмдэгтийн хураамж:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Төрийн сан, 100061400941)

Хүлээн авагч: "До.За Улсын тэмдэгтийн хураамж"

Гүйлгээний утга: "Оршин суух зөвшөөрөл 1 хүн"
Энгийн үйлчилгээ - 72.000₮

 

Оршин суух үнэмлэхний төлбөр:

Хүлээн авагчийн банк, данс: (Голомт банк, 2205140728)

Хүлээн авагч: "АВЕРС СЕКЬЮРИТИ ХХК"

Гүйлгээний дүн: 1 хүн 10.000₮ (Үнэмлэх шинээр хэвлэх бол 21.000₮)
Гүйлгээний утга: "ОСҮ 1 хүн"

 

Нийт төлбөр:
Энгийн үйлчилгээ – 82.000₮ / 93.000₮

 

Хандах газар

Гадаадын иргэн, харьяатын газар