Эхлэл     Оршин суух зөвшөөрөл олгох хэлбэр-Хөдөлмөр эрхлэгч

Хөдөлмөр эрхлэгчийн төрөл