Эхлэл     Тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан

Дугаар Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт Дэлгэрэнгүй
1. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Үзэх
2. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ Үзэх
3. МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ Үзэх
4. ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Үзэх
5. “АЛСЫН ХАРАА -2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ Үзэх
Дугаар Үйл ажиллагаа Дэлгэрэнгүй
1. 01 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
2. 02 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
3. 03 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
4. 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
5. 05 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
6. 06 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
7. 07 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
8. 08 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
9. 09 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
10. 10 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
11. 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
12. 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
13. 2022 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх
14. 2022 оны  үйл ажиллагааны тайлан  Үзэх